Strona główna

Chodźcie z nami po zdrowie naszych dzieci!
697 079 729
PL EN

Aktualności

25-05-2018

RODO

POLITYKA PRZETWARZANIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsza polityka przetwarzania i ochrony danych osobowych określa zasady gromadzenia, przetwarzania, wykorzystania i ochrony danych osobowych pozyskanych od Klientów/Pacjentów przez Firmę Pracownia Diagnostyki Wad Postawy Salon be! Eko Magdalena Sarzyńska – Górska  z siedzibą w Lęborku przy ulicy Handlowej 1/3 (dalej zwanym Administratorem).

JAKIE DANE ZBIERA ADMINISTRATOR PODCZAS REJESTRACJI I SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ?
Administrator będzie za pośrednictwem Witryny (www.be-eko.pl) oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji zbierał od Klientów/Pacjentów następujące dane:
1. Imię i nazwisko / Klienta/Pacjenta/opiekuna prawnego pacjenta nieletniego)
2. Adres zamieszkania / Klienta/Pacjenta
3. Numer  PESEL w przypadku osoby fizycznej;                                                                                                                                      4. Datę urodzenia, wagę, wzrost, płeć, rozmiar obuwia / Pacjenta
5. Numer telefonu / Pacjenta
6. Adres e-mail, w tym adres osoby opiekuna prawnego w imieniu Pacjenta nieletniego

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i złożenia zamówienia.

PODMIOTY, KTÓRYM ADMINISTRATOR MOŻE UDOSTĘPNIAĆ DANE OSOBOWE 
W związku z realizacją obowiązków wynikających z zamówieniem Klienta/Pacjenta wybrane dane osobowe Klienta/Pacjenta mogą zostać udostępnione podmiotom wymienionym poniżej, tj:
1. Pracownikom i współpracownikom Administratora, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych Klienta/Pacjenta, aby możliwe było wykonywanie obowiązków Administratora w zakresie przygotowywania ofert handlowych, przystępowania do diagnostyki , udzielania odpowiedzi na zapytania Klienta/Pacjenta oraz zawierania i wykonywania zamówień;
2. Podmiotom zajmującymi się świadczeniem usług prawnych, doradczych, rachunkowych i podatkowych; 
3. Podmiotom prowadzącym działalność pocztową i kurierską.

OKRES PRZECHOWYWANIA
Administrator przetwarza dane osobowe Klienta/Pacjenta  przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. 

PRAWA KLIENTA/PACJENTA
Kontrahentowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. 

Wyżej wymienione uprawnienia Klient/Pacjent może realizować w każdym czasie, uprzednio składając odpowiednie żądanie. Dokonuje tego w jeden z niżej wymienionych sposobów:
1. W formie oświadczenia złożonego drogą mailową – na adres info@be-eko.pl
2. Korespondencyjnie, w formie pisemnej – na adres Pracownia Diagnostyki Wad Postawy Salon be! Eko Magdalena Sarzyńska – Górska, ulica Handlowa 1/3, 84 – 300 Lębork
Klient/Pacjent ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

ŚRODKI TECHNICZNE
Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Administrator dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane Klienta/ Pacjenta i ochronić je przed działaniami osób trzecich poprzez: 
1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

Facebook Twitter Google+